NL Penningmeester

U bent hier

Aanmaakdatum

14-02-2017
Case studie uit 2016

Voor veel verenigingen is het jaarverslag weer in aantocht. Een penningmeester van een sportvereniging vroeg mij deze week of leden eisen mogen stellen aan het jaarverslag dat het bestuur opstelt. Vorig jaar is daar een uitspraak over geweest waarbij een aantal punten werden aangehaald die interessant zijn voor elke vereniging.

De case

Bij een vereniging bestaat er al geruime tijd een gespannen sfeer tussen zes leden en het bestuur. De leden wilden vervolgens dat het jaarverslag aan een aantal eisen voldeed:

 • Een ondertekend jaarverslag;
 • een door het bestuur ondertekend volledig financieel jaarverslag van 87 pagina's, inclusief een ondertekende balans en een ondertekende staat van baten en lasten met telkens een ondertekende toelichting;
 • volledige beantwoording van twintig schriftelijke vragen die de leden gesteld hebben;
 • dat de begroting voor 2016 aan de ledenvergadering voorgelegd werd;
 • medewerking aan een deskundigenonderzoek van een onafhankelijke accountant.

De uitspraak

De rechter wees deze eisen niet toe om de volgende redenen:

 • Zes leden zijn slechts een minderheid van de vereniging. Een kleine groep leden kan niet haar wil opleggen aan de vereniging door naar de rechter te gaan. Dat recht komt alleen toe aan de algemene leden vergadering.
 • Aan een jaarverslag worden juridisch geen vormvereisten gesteld. Het mag ook mondeling worden uitgebracht. De leden hebben dus geen recht op een ondertekend jaarverslag.
 • Het bestuur is verplicht een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting aan de algemene leden vergadering te geven. Het bestuur heeft hier aan voldaan door een verkorte balans en staat van baten en lasten te overleggen. De secretaris en penningmeester hebben een verslag toegevoegd. Het bestuur is niet verplicht om het gehele financiële jaarverslag van 87 pagina's en de bijbehorende stukken te overleggen. Daar komt bij dat de kascommissie de jaarrekening en de bijbehorende stukken goedgekeurd heeft. De leden dienen daarop te vertrouwen.
 • Het bestuur heeft met het jaarverslag voldaan aan zijn verantwoordingsplicht. Het bestuur is dan ook niet verplicht om de twintig vragen te beantwoorden. De leden doen een beroep op de redelijkheid en billijkheid, maar ook dat wordt afgewezen. Individuele leden hebben geen recht op informatie. Het bestuur is alleen aan de algemene vergadering verantwoording schuldig.
 • De begroting heeft het bestuur alsnog tijdens de rechtszaak ingebracht, met toezegging dat deze in de eerstvolgende vergadering aan de orde zal komen. Ook de begroting hoeft niet aan afzonderlijke leden getoond te worden.
 • De vordering voor een deskundigenonderzoek door een accountant is eveneens afgewezen. Zo'n vordering leent zich niet voor een kort geding en er zijn geen aanwijzingen dat dit nodig zou zijn nu er geen aanwijzingen zijn voor financiële onregelmatigheden.

Bron: Moslimvereniging 'Noeroel Islam' tegen 6 eigen leden. Rechtbank Den Haag 3 maart 2016.

Meer weten?

Het kan ook voorkomen dat de algemene leden vergadering vragen heeft of eisen stelt. Of het bestuur moet voldoen aan eisen van de algemene leden vergadering of leden is zeer afhankelijk van de situatie. Neem in dat geval contact met me op want iedereen in de vereniging is gebaat bij duidelijkheid.

Maarten den Ouden van de Kascommissie Gids schreef eerder een whitepaper waarin hij alle eisen die worden gesteld aan de jaarrekening overzichtelijk uiteen heeft gezet. Dit whitepaper kan je hieronder downloaden.

Reactie toevoegen