Algemene voorwaarden | NL Penningmeester

U bent hier

Overeenkomst tussen de ‘bezoeker’ en ‘2Basics B.V.’ met betrekking tot NL Penningmeester.

Dit document vermeldt de algemene voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van NL Penningmeester. Door je op NL Penningmeester te registreren, een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook, eraan deel te nemen en/of er gebruik van te maken, geef je aan dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt en zult naleven. Als je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dien je je te onthouden van registratie op, deelname en/of bijdragen aan of gebruik van NL Penningmeester.

NL Penningmeester is een online platform ontwikkeld door 2Basics B.V. met als doel penningmeesters te informeren, inspireren en ondersteunen in het uitvoeren van hun taak.

Jouw bijdragen

NL Penningmeester biedt de mogelijkheid voor haar bezoekers om interessante ideeën, meningen en inzichten over het betreffende onderwerp te ventileren. Er zijn tal van mogelijkheden om actief deel te nemen aan NL Penningmeester. Zorg ervoor dat je reacties relevant zijn voor het betreffende onderwerp.

Je begrijpt dat je bijdrage publiek wordt (inclusief gebruikersnaam en eventuele foto). 2Basics B.V. garandeert niet dat je de mogelijkheid krijgt een ingestuurde bijdrage aan te passen of te verwijderen. Je accepteert dat jij, en niet 2Basics B.V., verantwoordelijk bent voor de inhoud van je bijdrage(n). Geen enkele bijdrage die je instuurt, zal enige vertrouwelijkheidsverplichting met zich meebrengen voor 2Basics B.V., zijn externe dienstverleners en agenten, of hun respectievelijke bestuurders en werknemers.

Hergebruik door 2Basics B.V.:

2Basics B.V. heeft het recht alle gegevens en informatie die door jou zijn geplaatst op NL Penningmeester te bewaren en zonder jouw toestemming te reproduceren, te kopiëren, te publiceren of anderszins te gebruiken. Dit zowel in huidige en toekomstige producten of diensten, al dan niet in aangepaste vorm, in welk medium of technologie ook, zonder verdere compensatie.

Registratie

Bij registratie op NL Penningmeester en het invullen van de daarbij behorende vragen geef je als geregistreerde bezoeker NL Penningmeester toestemming voor het aan jou versturen van e-mails ter ontvangstbevestiging, informatie, uitnodiging of herinnering, en eventuele e-mails met meldingen van storingen.

Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

2Basics waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens die u bij de registratie heeft opgegeven. Daartoe hebben we een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen, die zowel uw inlog- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden.

Richtlijnen en huisregels:

(a) Je verklaart dat:

 1. Alle inhoud die je instuurt origineel en correct is;
 2. Je geen werknemer van 2Basics B.V. bent, noch werkt voor of in dienst bent van een organisatie die door 2Basics B.V. is aangetrokken om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
 3. Jouw bijdrage geleverd wordt zonder dat er een voorafgaande betaling of betaalbelofte aan je is gedaan of zonder dat je een betaling, voordeel of profijt verwacht in ruil voor je bijdrage;
 4. Als je bijdrage beelden bevat van minderjarige personen, verklaar je dat je de wettelijke vertegenwoordiger bent van de afgebeelde minderjarige en ermee instemt dat de minderjarige wordt getoond in de bijdragen.

(b): Je verklaart dat:

 1. Je niet probeert je uit te geven voor een ander;
 2. Jouw bijdrage geen materiaal bevat dat een plaats, bedrijf of groep bedreigt of aanvalt;
 3. Jouw bijdrage geen materiaal bevat dat andermans rechten schendt, aantast of overtreedt, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten, of dat een inbreuk maakt op het auteursrecht;
 4. Je bijdrage volkomen origineel is en volledig door jou is gecreëerd en niets bevat dat eigendom is van een derde of waarvoor de toestemming van een derde vereist is;
 5. Jouw bijdrage geen inhoud bevat waarvan je weet dat die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 6. Jouw bijdrage geen merknamen of handelsmerken bevat;
 7. Jouw bijdrage geen commerciële/bedrijfsreclame toont (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot bedrijfslogo’s, merknamen, slogans, politieke of religieuze uitspraken);
 8. Jouw bijdrage geen adware, kettingbrieven, junk mail, ongevraagde massamailings, spam, piramidespelen, reclameboodschappen of commerciële verzoeken bevat;
 9. Jouw bijdrage geen materiaal bevat dat onwettelijk, ongepast, onfatsoenlijk (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot naaktfiguren of pornografie), godslasterlijk, obsceen, boosaardig, bedrieglijk, schandaliserend, lasterlijk of smadelijk is (zoals onder andere woorden of symbolen die algemeen als beledigend worden beschouwd voor personen van een bepaald ras, volk, godsdienst, seksuele geaardheid of sociaaleconomische groep);
 10. Jouw bijdrage geen materiaal bevat dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of onrecht bevordert tegenover een bepaalde groep of persoon of aanzet tot discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 11. Je bijdragen niet om geld of diensten verzoeken;
 12. Je bijdragen geen verzoeken bevatten  om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar.

Moderatie

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat 2Basics B.V. het recht (maar niet de plicht) heeft, zonder enige aankondiging of overleg, jouw bijdrage of een deel ervan te controleren, te herzien, te verwijderen of te weigeren en je accepteert dat je volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud van jouw bijdragen.

Promoties

Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op andere diensten of promoties van NL Penningmeester, zoals reglementen voor prijsvragen, wedstrijden, congressen, aanbiedingen en/of activiteiten. Deze bijzondere voorwaarden komen bovenop deze algemene voorwaarden en in geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang.

Websites van derden

NL Penningmeester kan koppelingen naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door 2Basics B.V. Deze koppelingen zijn enkel voor uw gemak bedoeld. 2Basics B.V. heeft geen controle over de inhoud die op deze websites van derden voorkomt en is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

Relatie tussen partijen

De bijdragen die u levert, mogen niet als representatief worden gezien voor de standpunten van 2Basics B.V. Er is geen vertrouwelijke of andere vertrouwensrelatie tussen de gebruiker en 2Basics B.V. Bijgevolg zal elke partij optreden als een onafhankelijk contractant en niet als partner, joint venturer, agent, werknemer of werkgever van de andere partij.

Schending van voorwaarden, opschorting en beëindiging

Het niet naleven van deze overeenkomst kan er toe leiden dat 2Basics B.V. je het recht ontzegt om verder gebruik te maken van NL Penningmeester. 2Basics B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor ondernomen stappen in dit kader.

Beperking van rechtsmiddelen en aansprakelijkheid

Aan een registratie of bijdrage op NL Penningmeester kun je geen rechten ontlenen. Door registratie op NL Penningmeester ga je akkoord met deze voorwaarden en vrijwaar je 2Basics B.V. en zijn bestuurders en werknemers van elke vorm van aansprakelijkheid, voor zover dat is toegelaten door de wet. Deze vrijwaring blijft ook bestaan nadat jouw registratie is vervallen, je bijdrage is verwijderd en/of NL Penningmeester niet meer online is. Bestuurders en werknemers van 2Basics B.V. geven geen garanties en doen geen uitspraken over de correctheid of volledigheid van de inhoud van NL Penningmeester of van de sites waarmee NL Penningmeester gelinkt is.

Overdracht

De gebruiker mag geen van zijn rechten of plichten onder deze overeenkomst afstaan of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Basics B.V. Deze toestemming mag niet onredelijk worden onthouden of uitgesteld. 2Basics B.V. kan zijn rechten onder deze overeenkomst afstaan of overdragen zonder toestemming, op voorwaarde dat hij de gebruiker hiervan vooraf in kennis stelt.

Verandering en verklaring van afstand

 1. Gebruiker zal regelmatig deze algemene voorwaarden raadplegen om van eventuele veranderingen op de hoogte te zijn. Veranderingen worden geacht direct in te gaan bij een volgende registratie, inlog of bijdrage van gebruiker aan NL Penningmeester. Als je niet akkoord gaat met veranderingen, zal de toegang tot NL Penningmeester worden geblokkeerd;
 2. Een verklaring van afstand van om het even welk recht onder deze overeenkomst is alleen van kracht als ze schriftelijk gebeurt en is alleen van toepassing op de partij aan wie de verklaring van afstand gericht is en de omstandigheden waarvoor ze gegeven wordt. Een verklaring van afstand kan niet worden geïmpliceerd door een of andere handeling te stellen of niet te stellen.

Nietigheid

 1. Indien een bepaling (of deel van een bepaling) van deze overeenkomst door een rechtbank of administratieve instantie met rechtsbevoegdheid ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven.
 2. Indien een ongeldige, onuitvoerbare of onwettige bepaling geldig, uitvoerbaar of wettig zou zijn indien een bepaald deel ervan zou worden geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met om het even welke wijziging die nodig is om de intentie van de partijen ten uitvoer te brengen.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Beeldmateriaal

1. NL Penningmeester heeft het exclusieve recht om foto’s, bewegende beelden, films, video’s, TV-beelden te maken van gasten tijdens georganiseerde activiteiten van NL Penningmeester zonder dat daar enige compensatie voor deze geportreteerden tegenover staat.

2. NL Penningmeester heeft het exclusieve recht om gebruik te maken van foto’s, bewegende beelden, films, video’s, TV-beelden, die gemaakt zijn van gasten tijdens georganiseerde activiteiten van NL Penningmeester zonder dat daar enige compensatie voor deze geportreteerden tegenover staat.

3. NL Penningmeester heeft het recht om (eventueel in samenwerking met partners van NL Penningmeester) de naam, foto’s, video en andere bewegende beelden van de gasten te gebruiken voor de promotie van activiteiten die deel uit maken van NL Penningmeester. NL Penningmeester en haar sponsors zullen dit recht enkel gebruiken om NL Penningmeester en de activiteiten van dit platform te promoten.

Copyright

Zowel op de inhoud als vormgeving van NL Penningmeester is het auteursrecht van toepassing. Voor het overnemen en verspreiden van (een deel van) de inhoud is schriftelijke toestemming nodig van 2Basics B.V. of de rechthebbende.

Linken

Linken naar artikelen op NL Penningmeester is wel mogelijk, uiteraard met bronvermelding. Daarvoor hoeft geen toestemming te worden verkregen.

Auteursrecht derden

NL Penningmeester heeft getracht het copyright van beeld en teksten zoveel mogelijk te achterhalen. Mocht iemand denken auteursrechtelijk aanspraak te kunnen maken op een op de NL Penningmeester site gepubliceerd beeld of een gepubliceerde tekst, dan verzoeken wij je contact op te nemen via info@nlpenningmeester.nl.

Disclaimer

2Basics B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van NL Penningmeester.